We Are Foja, Single Property Agency.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Regulamin

 

DOTYCZĄCY PRZEBYWANIA ZWIERZĄT W OŚRODKU WYPOCZYNKU ŚWIĄTECZNEGO W SUŁOWIE

 1. Zezwala się na pobyt w Ośrodku zwierząt domowych, za wyjątkiem zwierząt jadowitych chorych i agresywnych.
 2. Zezwolenie na pobyt zwierząt w Ośrodku możliwe jest jedynie po zgłoszeniu tego faktu pracownikowi Działu Socjalnego w momencie dokonywania rezerwacji domku wraz z informacją o osobie będącej opiekunem zwierzęcia.
 3. W celu wyeliminowania ewentualnych problemów związanych z alergiami osób przebywających na terenie Ośrodka, do dyspozycji gości deklarujących pobyt ze zwierzęciem o którym mowa w punkcie 1, oddane zostają trzy wyznaczone domki.
 

Opiekunowie zwierząt, podczas pobytu w Ośrodku, zobowiązani są do:

 1. wniesienia opłaty za pobyt zwierząt w Ośrodku w wysokości 10,00 zł brutto za każdy dzień pobytu,
 2. wniesienia kaucji zabezpieczającej, która nie podlega oprocentowaniu, w wysokości 100 zł tytułem celem zabezpieczenia wszelkich należności z tytułu odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzę w czasie pobytu w Ośrodku; w przypadku wyrządzenia szkody przez zwierzę kaucja zostanie zaliczona na poczet odszkodowania a opiekun zobowiązany jest niezwłocznie uzupełnić kaucję pod rygorem żądania natychmiastowego opuszczenia Ośrodka przez opiekuna ze zwierzęciem,
 3. posiadania i okazania w dniu przyjazdu aktualnej książeczki szczepień zwierzęcia,
 4. sprzątania nieczystości pozostawionych przez zwierzę; jeżeli nieczystości pozostawione przez zwierzę nie zostaną uprzątnięte opiekun zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 100 zł za każdy przypadek,
 5. umożliwiających niezakłócony pobyt w Ośrodku np. legowisko, wyżywienie,
 6. wyprowadzania zwierząt na teren Ośrodka wyłącznie na smyczy i w kagańcu.
 

 Zabrania się :

 1. Wprowadzania zwierząt na teren basenu i placu zabaw,
 2. wprowadzania zwierząt do sanitariatów, świetlicy oraz sali kinowej,
 3. korzystania w charakterze legowiska przez zwierzęta z mebli znajdujących się w domkach,
 4. pozostawiania zwierząt bez opieki właściciela.
 

Postanowienia końcowe

 1. Opiekunowie zwierząt ponoszą pełną odpowiedzialność za szkody przez nie wyrządzone w mieniu Ośrodka.
 2. W przypadku stwierdzenia zabrudzenia pościeli, koców sierścią lub błotem, opiekun zwierzęcia zobowiązany jest do pokrycia kosztów zakupu nowego kompletu pościeli oraz koca.
 3. W przypadku niestosowania się do przepisów niniejszego regulaminu, Kierownik Ośrodka może żądać opuszczenia Ośrodka przez gości ze zwierzęciem. W takiej sytuacji zapłacona przez gości opłata dotycząca rezerwacji nie podlega zwrotowi.
 4. W przypadku wyrządzenia szkody przez zwierzę, jego opiekun zobowiązany jest do jej naprawienia poprzez sfinansowanie kosztu zakupu rzeczy takiej samej (w przypadku rzeczy dostępnych na rynku) lub rzeczy podobnej jakości i o podobnym standardzie (w przypadku niedostępności na rynku takich samych rzeczy).
 5. W przypadku niepoinformowania pracownika Działu Socjalnego lub Kierownika Ośrodka o posiadaniu zwierzęcia w domku, gość zobowiązany jest do zapłaty kwoty w wysokości 200,00 zł, niezależnie od obowiązku zapłaty opłaty za pobyt zgodnie z obowiązującym cennikiem.
cena
Opłata za zwierzę za dobę 10, 00 zł
Kaucja  za pobyt ze zwierzęciem 100, 00 zł